معرفی راهکار Velociraptor

راهکار Velociraptor به عنوان یک ابزار شکار تهدید، فارنزیک و پاسخ به حادثه محسوب میشود که اشراف شما را بر روی Endpointهای موجود در شبکه افزایش میدهد.