• شکار تهدیدات، رویکردی مدرن و موثر

شکار تهدیدات سایبری به معنای جستجوی پیش کنشانه برای یافتن تهدیدات امنیتی است که بدون شناسایی در یک شبکه موجود اند. زمانی که یک برنامه مخرب از شناسایی شدن ابتدایی می گریزد و به لایه ی دفاعی شبکه نفوذ میکند، بسیاری از شرکت ها فاقد قابلیت های پیشرفته تشخیص تهدیدی هستند که برای پایان دادن به حضور این تهدیدات پیشرفته مورد نیاز است. به همین دلیل شکار تهدیدات بخش جدایی ناپذیری از استراتژی دفاعی به شمار می رود.

  • جایگاه شکار تهدیدات در امنیت

فرآیند شکار تهدیدات مکملی اثربخش در فرایند تشخیص، پاسخ و ترمیم پس از حادثه به شمار می رود. تکنولوژی های امنیتی به طور معمول داده های خام را برای تولید هشدار مورد استفاده قرار میدهند. شکار تهدیدات به صورت همزمان با این تکنولوژی هافعالیت میکند و با استفاده از بررسی های دقیق، اطلاعات مفیدی از همان داده ها ارایه می دهد

  • خدمات شکار تهدیدات در سورین

تیم زبده ی شکارچیان تهدید ما از طریق بررسی داده های Endpoint و Network Event شبکه ی شما حملات بسیار پیچیده را شناسایی و متوقف می کنند. شکار تهدید به عنوان روشی کنش گر می تواند تا روزها، هفته ها یا حتی ماه ها بعد از نفوذ یک تهدید از سد لایه ی دفاعی کاملا اتوماتیک، آن ها را بیابد. این فرایند در نهایت مانع هماهنگ سازی عملیات استخراج داده ها توسط مهاجمان و متعاقبا مانع ایجاد حملات بزرگ تر می شود

همچنین خدمات پاسخگویی به حوادث سایبری سورین به این منظور طراحی شده اند تا به فرایند ترمیم پس از یک حمله سایبری یا زیان های وارده بر اثر حوادث مشابه بر روی زیرساخت های IT یک سازمان کمک کنند. در شرایط رخ دادن یک نفوذ امنیتی، ویروس یا دیگر حوادث امنیتی که داده ها و زیرساخت یک سازمان را مورد تهدید قرار می دهند، راهکار های امنیتی ما در سورین به شما کمک خواهند کرد تا علت حادثه را یافته، اطلاعات از دست رفته را بازیابی کنید و از آسیب پذیری های سیستم آگاه شده تا از حملات احتمالی آینده جلوگیری کنید.