Use Case های امنیتی سورین

سورین با ارائه Use Case های امنیتی متنوع، به سازمان شما کمک خواهد کرد تا بازده و ارزش سرمایه گذاری های فعلی خود در زمینه ی امنیت را تا بالاترین میزان ممکن افزایش دهید.

این Use Case ها شامل SIEM Dashboard، قواعد همبستگی، راکار های شکار تهدیدات،Yara Rules،IDS Rulesو هزاران نوع محتوا از این دست می باشد که مستقیما متودولوژی MITRE ATT&CK ها و Kill-Chain های سایبری را هدف قرار می دهد.

تعریف Use Case

یک Use Case طبق تعریف؛ مؤلفه ای منطقی، عملیاتی و قابل گزارش از سیستم مدیریت رخداد (SEIM) محسوب می شود. این مولفه ها می توانند یک Rule، گزارش، هشدار و یا داشبوردهایی باشند که مجموعه ای از نیازمندی ها و یا الزامات امنیتی را برطرف می سازند

Use Case های امنیتی ما شما را قادر می سازند:

. با دایره ی گسترده ای از تهدیدات سایبری مقابله کنید.
. بر مشکل نبود یک تحلیلگر امنیتی زبده غلبه کنید.
. بودجه امنیت سایبری خود را ذخیره کنید
. پشتیبانی ما را در تمامی مراحل داشته باشید.

شناسایی

. دغدغه های امنیتی شما
. معماری شبکه ی شما
. نوع داده های امنیتی شما

تعریف

. بررسی دقیق و اصلاح دغدغه های امنیتی شما
. تعریف لیست دقیقی از Use Case های امنیتی
. تعریف محتوای تشخیص تهدید ما

توسعه

. SIEM Rules
. Yara rules
. Ids Rules
. SIEM Dashboard
. گزارش ها

میزان سازی

. بر اساس بازخورد مشتریان
. بر اساس تکنیک های جدید مهاجمان
. بر اساس میزان کارایی