مراکز عملیات امنیت به دلیل گستردگی خدمات و پیچیدگی‌های ذاتی خود، در عمل با چالش‌های مختلفی مواجه هستند. از جمله این چالش‌ها می‌توان به مشکلات موجود در طراحی زیرساخت های مرکز عملیات امنیت، کیفیت و کمیت لاگ های جمع آوری شده، جانمایی سنسورها و … اشاره داشت.

در همین راستا، شرکت سورین خدمات مشاوره‌ای ذیل را ارایه می‌دهد:

  • مشاوره و ارایه راهکار در خصوص معماری مرکز عملیات امنیت و بازطراحی آن (در صورت نیاز)
  • مشاوره در خصوص ارزیابی و بهبود فرآیندهای کاری تیم‌های مختلف مرکز عملیات امنیت
  • مشاوره و ارایه راهکار در خصوص راهبری مرکزعملیات امنیت
  • مشاوره و ارایه راهکار در خصوص سنسور و لاگ‌های مورد نیاز مرکز عملیات امنیت
  • مشاوره و ارایه راهکار در خصوص پاسخ گویی به رخداد
  • مشاوره در خصوص تشخیص تهدیدات سایبری