پیاده‌سازی مراکز عملیات امنیت

مراکز عملیات امنیت به دلیل گستردگی خدمات و پیچیدگی‌های ذاتی خود، در عمل با چالش‌های مختلفی مواجه هستند. از جمله می‌توان به مشکلات موجود در طراحی زیرساخت‌های مرکز عملیات امنیت، کیفیت و کمیت لاگ‌های جمع‌آوری شده، و جانمایی سنسورها اشاره کرد. از مهم‌ترین ماموریت‌های این شرکت ارائه‌ی انواع خدمات فنی به منظور استقرار مراکز عملیات امنیت سایبری در هر سه حوزه اصلی افراد، فرایندها، فناوری (People، Process و Technology) است.

خدمات در حوزه‌ی فناوری‌ها

خدمات در حوزه‌ی فرایند‌ها

  • ارزیابی سطح بلوغ مرکز عملیات امنیت
  • طراحی و پیاده سازی سناریوهای تشخیصی
  • طراحی و پیاده‌سازی فرایندهای کاری جهت شکار تهدید

خدمات در حوزه‌ی افراد

  • برگزاری دوره‌های تخصصی
  • ارسال نیروی انسانی متخصص
  • ارسال تیم تخصصی پاسخ به حوادث سایبری
  • ارائه‌ی مشاوره‌های تخصصی