تحلیل بدافزار

هدف اصلی و ابتدایی آنالیز بدافزار ها کسب بیشترین اطلاعات ممکن راجع به یک بدافزار شناسایی شده می باشد.