جایگاه ماتریس MITRE ATT&CK در امنیت سایبری

ماتریس MITRE ATT&CK در واقع، پایگاه دانشی متشکل از تاکتیک ها و تکنیک های مورد استفاده مهاجمان سایبری در حملات پیشرفته است. ماتریس ATT&CK به گونه ای تدوین شده است که هم تیم آبی (Blue Team) و هم تیم قرمز (Red Team) بتوانند برای عملیات خود از آن استفاده کنند….

مطالعه بیشتر