ایجاد فرضیه برای فرآیند شکار تهدیدات

شکار تهدید

طبق تعریف، فرآیند شکار تهدیدات، جستجوی پیش کنشانه تهدیداتی است که دستگاه های تشخیص و دفاع خودکار از تشخیص آنها عاجز مانده اند. جستجوی مذکور بر اساس فرضیه های مختلف شکل می گیرد و به عامل انسانی تکیه دارد. بنابراین، شروع و مبدا فرآیند شکار تهدیدات، فرضیاتی است که شکارچی…

مطالعه بیشتر