فناوری راه نو سورین

امنیت به صرفه کارآمد و آگاهانه
 
خدمات تخصصی مرکز عملیات امنیت (SOC)
آموزش و آگاهی رسانی امنیتی (Security Awareness)
 
 

خدمات ما

 

خدمات SOC

 

پاسخ به حوادث سایبری

 

آموزش امنیت

محصولات ما

چرا سورین

با برخی از ویژگی ها ما آشنا شوید

 

 

رویداد ها

 
 
 

به ما اعتماد کرده اند