امنیت به صرفه و کارآمد

ارایه دهنده راهکارهای نوین در حوزه مرکز عملیات امنیت
اجرا، مشاوره و آموزش

سازمان خود را امن کنید

ما خدمات، محصولات و راه‌کارهای متنوعی را در حوزه‌ی آموزش، پایش و ارتقاء سطح امنیت در سازمان‌های مختلف ارائه می‌کنیم.

خدمات تخصصی مرکز عملیات امنیت

  • خدمات تخصصی اسپلانک و الستیک استک
  • پیاده‌سازی، ارزیابی و بهبود مرکز عملیات امنیت
  • تهیه یوزکیس‌های مرکز عملیات امنیت
  • شکار تهدید و پاسخ به حادثه

راهکارها

  • سامانه شبیه‌ساز امنیت سایبری

آموزش

  • آموزش اسپلانک برای معماران و راهبران سامانه
  • آموزش اسپلانک برای کاربران
  • شکار تهدید با اسپلانک
  • فارنزیک و پاسخ به حادثه

به ما اعتماد کرده اند